خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری سیستمهای

مقاله: شناسایی و رتبه­بندی موانع  بکارگیری سیستم­های اطلاعاتی مدیریت در موسسات آموزش عالی با رویکرد MCDM

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

موسسات آموزش عالی در بکارگیری فناوری اطلاعات و سیستم­های آن با موانع و چالش­هایی مواجه بوده اند. این پژوهش درصدد است تا به شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مدیریت در دانشگاه فردوسی مشهد بپردازد. جامعه آماری متشکل از کلیه کارکنان و اساتید  دانشگاه می باشد. از این میان ۲۰۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری در جامعه محدود انتخاب شدند که تنها ۱۳۵ نفر آنها پاسخگوی کامل سوالات بودند. ابزار جمع آوری داده ها نیز  پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی محتوایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی برای روایی سازه و تایید چند تن از اساتید صاحب نظر دانشگاه برای روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۹۰۲/۰ بدست آمد. از نرم افزار آماری SPSS به منظور تجزیه تحلیل داده ها استفاده شده است و با استفاده از آزمون یک طرفه تی- استیودنت فرض تاثیر موانع انسانی، محیطی و سازمانی در بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مدیریت تایید گردید. با استفاده از تحلیل واریانس نیز معنادار بودن تفاوت میان میزان تاثیر این موانع اثبات گردید و در نهایت با توجه به این نتیجه این موانع بر پایه ی میزان تاثیرگذاری آن ها با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج این بررسی ها نشان داد که موانع سازمانی دارای بیشترین تاثیر و موانع انسانی دارای کمترین تاثیر می­باشند که این مساله می­تواند به عنوان راهنمایی عملی برای مدیران موسسات آموزش عالی قرار گیرد.

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله