خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری کارآمد مدیریت

مقاله:شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری کارآمد مدیریت دانش

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری کارآمد مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه ۴ از دیدگاه مدیران بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران آموزش و پرورش منطقه ۴ بوده است که براساس جدول مورگان ۸۲ نفر انتخاب شدند. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش علمی مروری و بهره گیری از یافته های دیگر محققان داخلی و خارجی و انجام مصاحبه به جمع آوری و طبقه بندی نسبتاً جامعی از عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش و تهیه پرسشنامه خبره با ۶۰ گویه اقدام گردید که روایی آن توسط اساتید مجرب تایید و پایایی آن نیز به کمک فرمول آلفای کرونباخ برابر با ۸۴% تعیین شد، که پس از اجرای آزمون برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونt  تک نمونه ای برای شناسایی موانع و از تکنیک TOPSIS برای رتبه بندی موانع بکارگیری مدیریت دانش استفاده شد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله