خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شناسایی و طبقه بندی آسیبهای موجود درسیستم های

مقاله شناسایی و طبقه بندی آسیبهای موجود درسیستم های مدیریت یکپارچه QHSE شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران بااستفاده ازمدل CIPP به منظور بهبود عملکرد

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق شناسایی و طبقه بندی آسیبهای موجود در سیستمهای استقرار یافته مدیریتی و ارائه توصیه هایی به منظور حل مشکلات، ارتقای اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه OHSE در شرکت بهر دبرداری نفت و گاز گچساران با استفاده از مدل CIPP بوده که در سال ۱۳۹۴ با جامعه آماری شامل کارکنان شرکت بهر دبرداری نفت و گاز گچساران از مدیران، روسای ادارات، کارشناسان و کارکنان ارکان ثالث به تعداد ۷۵۰۰ نفر انجام گرفت. با روش تصادفی ساده به منظور آزمون فرضیه های فوق، پرسشنامه های تحقیق به ۴۰۰ نفر توزیع و در مجموع ۳۷۲ پرسشنامه دریافتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS میباشد. در این پژوهش بافرضیه های میزان تحقق اهداف مورد نظر از استقرار این سیستم و آسیبهای موجود با استفاده از روش علمی برحسب چهار دسته عوامل زمینهای، درونداد، فرآیند و نتایج اجرا شناسایی و راهکارهایی جهت برطرف نمودن مشکلات سیستم در اختیار مدیران وروسای ادارات قرار گیرد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که در بعد زمینه ای شاخصهای اعتقاد و مشارکت مدیران و کارکنان، توجه به خط مشی و استراتژی شرکت، در بعد درونداد شاخص تدوین مدارک و مستندات، در بعد فرآیند شاخص های اجرای ممیزی های داخلی و خارجی، نگهداری و ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه، در بعد نتایج اجراء شاخصهای تحقق اهداف و برنامه ها و رضایتمندی در سطح ۰۵/۰ اختلاف معنی داری را نشان دادند. لذا وضعیت این شاخصها در عوامل موثر در حفظ و نگهداری سیستمهای مدیریت یکپارچه شرکت بهر دبرداری نفت و گاز گچساران مطلوب میباشند ولی بر سایر شاخص های، تدوین و برنامههای اجرایی و عملیاتی، تامین منابع مالی و انگیزشی، ساختار و شرح وظایف منابع انسانی، ارزیابی عملکرد سیستم و شاخص بهبود مداوم در سطح ۰۵/۰ اختلاف معنی داری را نشان ندادند. لذا وضعیت این شاخصها در عوامل موثر در حفظ و نگهداری سیستمهای مدیریت یکپارچه شرکت بهر دبرداری نفت و گاز گچساران نامطلوب میباشند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله