خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

طراحی الگوی تجاری سازی محصولات نانوتکنولوژی

مقاله طراحی الگوی تجاری سازی محصولات نانوتکنولوژی بارویکرد انتقال تکنولوژی درصنایع غذایی مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت گلستان

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

دانش نانو به عنوان یک تکنولوژی نوین امکانات بالقوه ای را برای بهبود کیفیت و امنیت غذا فراهم آورده است. با علم به قابلیتهای تکنولوژی نانو امید است بتوان سیستم های فعلی فرآوری مواد غذایی را تغییر داده، محصولاتی مطابق با فرهنگ تغذیه سالم به بازار عرضه کرد. هدف این پژوهش، ارائه الگوی تجاری سازی محصولات نانو تکنولوژی با رویکرد انتقال تکنولوژی در صنایع غذایی (مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت گلستان) می باشد. لذا این پژوهشی از حیث هدف، کاربردی است. همچنین با توجه به مراجعه به شرکت و گردآوری داده ها توسط پرسشنامه، این پژوهشی از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. همچنین به دلیل انجام این پژوهش در شرکت کشت و صنعت گلستان دزفول، پژوهشی از نوع مطالعه موردی است. همچنین با توجه به اینکه در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر پرداخته ایم از نوع اکتشافی است. در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی، از روش کتابخانه ای برای گرداوری مرور ادبیات پژوهشی استفاده گردیده است. همچنین به منظور گرداوری داده ها از روش میدانی با حضور در سازمان و توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه استفاده شد و در نهایت از نتایج حاصله جهت پاسخ دهی به سوالات پژوهش استفاده گردید. در این پژوهشی، برای سنجش پایایی پرسش نامه پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS و برای سنجش روایی پرسشنامه هم از قضاوت خبرگان استفاده گردید. برای هدف کلی این پژوهش که شامل تایید شاخص ها و برازش مدل پژوهش می باشد، از مدل معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار SMART PLS استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عامل محیطی رتبه اول و سایر عوامل به ترتیب ساختار و سازماندهی، منابع انسانی، مدیریتی، مالی، تکنولوژیک، رتبه های دوم تا ششم را در خصوص تاثیر گذاری بر تجاری سازی محصولات نانوتکنولوژی را به خود اختصاص دادند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله