خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

طراحی الگوی مدیریت R&D درصنعت نفت مطالعه

مقاله طراحی الگوی مدیریت R&D درصنعت نفت مطالعه موردی: پژوهشگاه صنعت نفت

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهشی طراحی الگوی مدیریت تحقیق و توسعه در صنعت نفت (مطالعه موردی: پژوهشگاه صنعت نفت) است به نحوی که بتواند راهگشای این صنعت در مدیریت تحقیق و توسعه باشد. دادههای پژوهشی به دو طریق مطالعات کتابخانهای و میدانی از طریق مصاحبه با خبرگان و نیز استفاده از ابزار پرسش نامه جمع آوری شده است. به دلیل محدودیت جامعه آماری از روش کل شماری و وزن دهی به خبرگان بر اساس میزان خبرگی، استفاده شدهاست. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها، از آمار توصیفی و نرم افزار اکسل، برای بررسی اعتبار و برازش مدل پژوهشی از معادلات ساختاری و نرم افزار PLS، جهت سنجش پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS و برای سنجش روایی از قضاوت خبرگان استفاده شده است. این پژوهشی به روش اکتشافی و نیز پیمایشی انجام گرفته، برای این منظور پرسشی نامهای مشتمل بر ۵۶ شاخص در قالب ۸ عامل : (انسانی، مالی، صنعت، تکنولوژی، ساختار و سازمان، فرآیند، استراتژی و مدیریت در میان جامعه آماری خبرگان حوزه تحقیق و توسعه پژوهشگاه صنعت نفت توزیع گردید و با طیف لیکرت میزان موثر بودن این شاخص ها مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت ۵۳ شاخص جهت الگوی طراحی شده پذیرفته شد. یافتههای تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری، نشان می دهد که از میان کلیه عواملی، عامل مدیریت بیشترین تاثیر و عامل صنعت کمترین تاثیر را بر روی مدیریت تحقیق و توسعه دارند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله