خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

طراحی و تحلیل دستگاه فرز و برش CNC سه محوره

در پروژه حاضر به معرفی سیستمهای CNC و اجزای مختلف آن پرداخته شده سپس یک دستگاه فرز و برش CNC سه محوره طراحی مکانیکی و در نرم افزار کتیا مدلسازی شده است و در ادامه همه قطعات تحلیل شده اند. تحلیل های استاتیکی شامل بیشترین جابجایی، تنش های ون مایزز و تحلیل ارتعاشی شامل فرکانس تشدید و دامنه و بسامد و … میباشند. همچنین نقشه های مهندسی قطعات استاندارد و قطعات ساختی در پروژه امده است.

پروژه با فرمت پروژه های استاندارد دانشگاهی تدوین و نگارش شده است.

فهرست مطالب:

فصل ۱: مقدمه. ۱

۱-۱ تاریخچه. ۳

فصل ۲: معرفی سیستمهای کنترل عددی.. ۵

۲-۲ سیستم های  CNC.. 6

۲-۳ تفاوتهای اساسی ماشین‌های NC و CNC.. 7

۲-۴ انواع ماشين‌های CNC.. 8

۲-۵ مزایا، معایب و كاربردهای  CNC.. 9

فصل ۳: آشنایی با اجزاء ماشینهای CNC.. 11

۳-۱ برنامه ماشین (واحد ورودی) ۱۲

         ۳-۱-۱ مراحل برنامه ریزی.. ۱۲

         ۳-۱-۲ نگاه کلی به G-Code. 13

۳-۲ واحد کنترل‌ ماشین‌ Machine Control Unit 18

      ۳-۲-۱ واحد کنترل مدار باز Open loop. 20

      ۳-۲-۲ واحد کنترل مدار بسته Close loop. 20

      ۳-۲-۳ انکودر (Encoder) 21

۳-۳ آشنایی با ماشین‌افزار: موتورها، اجزای‌ مکانیکی‌ ۲۳

          ۳-۳-۱ موتورها ۲۳

          ۳-۳-۲ اجزای مکانیکی.. ۲۸

فصل ۴: اپراتوری.. ۵۰

فصل ۵: طراحی و انتخاب اجزاء ۵۴

۵-۱ طراحی میز. ۵۶

۵-۲ طراحی محور Z. 60

۵-۳ طراحی محور Y.. 62

۵-۴ طراحی محور X.. 63

فصل ۶: تحلیل.. ۶۴

۶-۱ تحلیل ارتعاشی.. ۶۵

۶-۲ تحلیل نیرویی.. ۷۳

۶-۳ گزارش اطلاعات هندسی و فیزیکی اجزای طراحی شده ۷۴

فصل ۷: نقشه‌های مهندسی.. ۷۷

 فصل ۸: پیوستها ۹۲

 فصل ۹: مراجع. ۹۹

 فصل ۱۰: منابع و مآخذ. ۱۰

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله