خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

عارضه يابي و ارائه الگوي پياده‌سازي مديريت دانش

مقاله:عارضه يابي و ارائه الگوي پياده‌سازي مديريت دانش در سازمان‌هاي پروژه ‌محور

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

امروزه دانش به‌عنوان مهم‌ترين منبع سازمان، به‌خصوص سازمانهاي پروژه محور محسوب مي‌شود. موفقيت پياده‌سازي مديريت دانش در سازمانها به شدت وابسته به ارزيابي صحيح از ميزان بلوغ دانشي در مواردي همچون: ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، فناوري اطلاعات، منابع انساني و رهبري است. وضعيت عوامل كليدي موفقيت در شاخصهاي بيان شده در مورد مطالعه كه واحدي دانشگاهي، آموزشي و پژوهشي است از طريق پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته است. داده‌هاي به دست آمده بر اساس بالاترين ميانگين (آزمون فريدمن) توسط نرم‌افزار SPSS 19‌ تحليل و اولويت‌بندي شده‌اند. جامعه آماري در اين تحقيق شامل كليه مديران دانشكده‌ها و گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي، اعضاء هيات علمي، پژوهشگران و كاركنان اين مجتمع دانشگاهي كه شامل ۶۷ نفر مي‌باشند بوده كه براي تمامي آنها پرسشنامه ارسال گرديده است. از بين پرسشنامه‌هاي توزيع شده، تعداد ۴۱ پاسخنامه همراه جواب عودت گرديد. پس از تحليل مشخص گرديد كه وضعيت شاخص استراتژي و رهبري با برخورداري از ميانگين موزون ۰۷۴/۳ براي استقرار مديريت دانش در وضعيت مطلوب بوده و شاخص‌هاي منابع انساني، فرهنگ سازماني، ساختار سازماني و زيرساخت فناوري به ترتيب با ميانگين‌هاي موزون ۹۶۲/۲، ۹۳۳/۲، ۹۱۶/۲ و ۷۹۴/۲ در در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. بر اين اساس در مرحله پياده‌سازي مديريت دانش مي‌بايست جهت شاخص‌هاي با رتبه پايين برنامه‌ريزي دقيق‌تري صورت گيرد كه در اين بين شاخص زير ساخت فناوري مي‌بايست از بيشترين توجه برخوردار گردد.

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله