خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

عوامل تاثیرگذار براندازه سازمان مطالعه موردی

مقاله عوامل تاثیرگذار براندازه سازمان مطالعه موردی ادارات آموزش و پرورش استانهای سمنان و مازندران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري واقتصاد۱۳۹۵

 

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش یافتن پارامترهای مهم مرتبط با اندازه سازمان در نیمه اول و دوم سال ۱۳۹۲ می باشد. با بررسی انجام شده، وضعیت جاری مشخص شده و به کمک تئوری های موجود، الگوی مناسب اندازه سازمان در ادارات آموزش و پرورش استان های سمنان و مازندران ارایه می گردد.روش پژوهشی پیش رو از نوع همبستگی است. برای طراحی تئوری و ارایه مدل تئوری از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است. با بررسی کارهای گذشته، پارامترهای پیچیدگی، رسمیت، تمرکز، فرهنگ و محیط سازمانی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر اندازه سازمان ها در ادارات آموزش و پرورش استان های سمنان و مازندران تعیین شده و پس از این که مشخص گردید سطح بالایی از هر یک از این پارامترها در ادارات آموزش و پرورش استان های مزبور وجود دارد، همبستگی معنادار بین هر یک با اندازه سازمان نیز نشان داده می شود. سپس، رابطه خطی بین پارامترهای مورد نظر و اندازه سازمان مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید که رابطه خطی بین اندازه سازمان و متغیرهای مستقل پیچیدگی و رسمیت سازمانی وجود دارد. در نهایت نیز اختلاف بین اندازه فعلی و مطلوب ادارات آموزش و پرورش استان های سمنان و مازندران بررسی شد و مشخص گردید که اندازه فعلی ادارات آموزش و پرورش استان های مزبور با اندازه مطلوب فاصله دارد و از مدل رگرسیون به دست آمده، اندازه مطلوب سازمان ها به دست آمد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله