خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

عوامل تاثیر گذار فنآوری اطلاعات درارتقای بهبود

مقاله:عوامل تاثیر گذار فنآوری اطلاعات درارتقای بهبود

عملکرد مالی شرکت های تولیدی

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

 

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه، بررسی عوامل تاثیر گذار فنآوری اطلاعات در ارتقای بهبود عملکرد مالی شرکت­های تولیدی استان گیلان است. برای دستیابی به هدف پژوهش، با مرور ادبیات پژوهشی موجود در حوزه ی فنآوری اطلاعات و عملکرد مالی، با توجه به مدل مفهومی وانگ صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های تولیدی استان گیلان بوده است. برای جمع آوری داده ها، مطالعه ای میدانی روی نمونه ای شامل ۱۱۷ شرکت تولیدی و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر، مورد آزمون قرار گرفت.  داده های حاصل نیز با استفاده از نرم افزار آماری spss تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که عوامل فنآوری اطلاعات شامل (اهمیت فنآوری اطلاعات، فعالیت های مداوم فنآوری اطلاعات ، مزیت فنآوری اطلاعات و مشارکت فنآوری اطلاعات ) تاثیر معناداری بر عملکرد مالی شرکت ها دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله