خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

عوامل موثربرایجاددرآمد پایدارسازمانی

مقاله عوامل موثربرایجاددرآمد پایدارسازمانی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل بررسی عوامل موثر بر ایجاد درامد پایدار سازمانی می باشد. جامعه اماری − شامل کلیه کارکنان شهرداری شهرستان مهاباد به تعداد ۱۵۹ نفر است که با توجه به بالا بودن حجم جامعه آماری اقدام به تعیین -حجم نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی مورگنلاند. و تعداد نمونه آماری برابر با ۱۱۲ نفر است. نوع نمونه گیری به صورت تصادفی بوده و روش تحقیق از نوع کمی و پیمایشی – مقطعی میباشد. ابزار اندازه گیری در تحقیق پرسشنامه استاندارد دانش جعفری و همکاران (۱۳۹۳): که در آن عوامل موثر بر ایجاد درآمد پایدار سازمانی در دو شاخصی منابع درامدی (با شش زیر شاخص) و منابع تامین مالی (با سه زیر شاخص) مشخص شده اند هستند. جهت بررسی پایایی ابزار اندازه گیری تحقیقی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که این میزان برابر با ۰٫۸۴ درصد است و نشان از پایایی ابزار اندازه گیری دارد. جهت آزمون فرضیات نیز با توجه به انجام آزمون کلموگروف – اسمیرنف و نرمال بودن داده ها از آزمون t استفاده شد و در نهایت نتایج تحقیق نشان میدهد که هر دو شاخص منابع درآمدی و منابع تامین مالی بر ایجاد درآمد پایدار سازمانی در شهرداری مهاباد موثر می باشد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله