خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

فرهنگ سازمانی و تأثیرآن برمیزان پاسخگویی کارکنان

بررسی فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر میزان پاسخگویی کارکنان در شرکت تولیدی ش.ب

چکیده

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. فرهنگ از دیرباز برای شرح کیفیت زندگی جامعه انسانی به کرات برده می شود. ولی دربارۀ فرهنگ سازمانی آنچه مربوط به کار و رفتار مردمان در سازمان است کمتر سخن گفته شده است.

از ترکیب دو واژه فرهنگ و سازمان اندیشه ای تازه پدید آمده است که هیچ یک از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد. سازمان یک استعاره برای نظم و تربیت است  در حالی که عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم. فرهنگ کمک می کند تا دربارۀ چیزی جدای از مسائل فنی در سازمان مانند شخصیت در یک انسان است.

در این پایان نامه بررسی فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر میزان پاسخگویی کارکنان در شرکت تولیدی ش.ب مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و از شاخه ی مطالعات میدانی است و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و همچنین از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده گردید پرسشنامه با طرح ۱۷ سؤال که در بین جامعه آماری تحقیق توزیع گردید جامعه آماری تحقیق کارکنان ادارات فوق الذکر بودند که شامل ۴۱۰ نفر بودند که از بین آنها نمونه ای به تعداد ۱۰۰ نفر انتخاب گردید.روایی آن توسط استاد راهنما تایید شده وهمچنین پایایی این پرسشنامه با ضریب  الفای کرنباخ ۰٫۸۸۳به تایید رسیده است.تجزیه وتحلیل اطلاعات  با استفاده از روش آمار توصیفی مانند(فراوانی،درصد،میانگین، واریانس)آمار استنباطی از قبیل توزیعt –استیودنت وtمستقل با کمک نرم افزار SPSS  انجام گرفته شده است.

 نتایج نشان می دهد که اکثر کارکنان و پاسخ دهندگان با رشد فرهنگ، انجام کارهای گروهی و تیمی، حفظ ثبات و پایداری در سازمان و رعایت احترام کامل در هنگام پاسخگویی کاملاً موافق بوده اند.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله