خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد

فصل دوم بررسی ارتباط زیرساخت فناوري اطلاعات و زیرساخت شبکه و در اجرا و استقرار مهندسي مجدد در ۶۲  صفحه با منابع دقیق

در دوره پس از انقلاب صنعتي و در عصر اطلاعات رقابت به گونه­ای شديد است كه چنانچه سازماني در شرايط ثابت و ايستا مانده و خود را تغيير ندهد، مطمئنًا شكست خواهد خورد. لذا براي تمام سازمانها ضروري است كه خود را از نو سازماندهي و تعريف مجدد نمايند. متدولوژي مورد استفاده براي اين تجديد سازماندهي، مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار[۱] مي­باشد. همر و چمپي (۱۹۹۳)  بيان مي­کنند: مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار به مفهوم به هم ريختن همه چيز از سر خط مي­باشد. در مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار همه عقايد بدست آمده در طي چندين سال به كناري گذاشته مي­شود و عقايد جديد براي انجام كسب و كار در عصر حاضر ارائه مي­شود. همر و چمپي(۱۹۹۳) بيان مي­کنند: قلب مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار اعتقاد به تفكر غيرمستمر مي­باشد. سازمانها مجبور خواهند بود قوانين و مفروضات قديمي و لايتغير خود را كه مانع اجراي روشهاي جديد كسب و كار هستند شناخته و آنها را ترك كنند.

اين پژوهش به بررسی ارتباط زیرساخت فناوري اطلاعات و در اجرا و استقرار مهندسي مجدد بحث مي­کند. زیرساخت فناوري اطلاعات و شبکه قادر است تلاشهاي مهندسي مجدد سازمان را تقويت كرده يا باعث انحراف آن شود. همچنين، اگر زيرساختار فناوري اطلاعات در سازمان ناكافي و غيرمنعطف باشد مي­تواند تواند مانع مهندسي مجدد شود. نقشي كه فناوري اطلاعات و شبکه در مراحل مختلف اجراي پروژه مهندسي مجدد ايفا مي­کند نيز متفاوت است. در برخي مراحل، فناوري اطلاعات نقش پشتيباني از تيم مهندسي مجدد دارد و در برخي مراحل بايد نقش راهنما و هدايت كننده داشته باشد

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله