خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مبحث 19 ساختمان

مقررات ملي ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي لاز م الرعايه در
طراحي، نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت
اساسي، تغيير كاربري و بهره برداري از ساختمان كه به منظور تأمين ايمني، بهره دهي مناسب،
آسايش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع م يگردد.
در كشور ما، در كنار مقررات ملي سا ختمان، مدارك فني ديگر از قبيل آيين نامه هاي
ساختماني، استانداردها و آيين كارهاي ساختمان سازي، مشخصات فني ضميمه پيمان ها و نشريات
ارشادي و آموزشي توسط مراجع مختلف تدوين و ان تشار م ييابد كه گرچه از نظر كيفي و محتوايي
حايز اهميت هستند، اما با مقررات ملي ساختمان تمايزهاي آشكار دارند.
آنچه مقررات ملي ساختمان را از اين قبيل مدارك متمايز مي سازد، الزامي بودن، اختصاري
بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيث نيروي انساني ماهر، كيفيت و كميت مصالح
ساختماني، توان اقتصادي و اقليم و محيط مي باشد تا از اين طريق نيل به هدف هاي پيش گفته
ممكن گردد.
وزارت مسكن

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله