خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مدلی جهت مقایسه معیارهای سرمایه گذاری دربورس اوراق

مقاله مدلی جهت مقایسه معیارهای سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادارتهران بارویکرد تحلیل پوششی داده ها

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

استفاده صحیح از جریان های پولی و انتقال وجوه به سمت کارهای تولیدی باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، اشتغال و افزایش درآمد سرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در بر دارد؛ لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایهگذاری سالم مولد و تقویت بازار سرمایه امری اجتناب ناپذیر می باشد. بورس اوراق بهادار بعنوان هسته مرکزی بازار سرمایه منابع هنگفتی از سرمایه – های سرگردان را به بخش مولد و فعال جامعه هدایت می کند. در این تحقیقی، پس از پردازش اطلاعات مالی شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، شرکتهایی بعنوان نماینده از تمامی صنایع بازار انتخاب شده و با توجه به معیارهای اساسی در سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، کارایی این شرکت ها را بررسی کرده ایم. ارزیابی کارایی شرکتهای فعال در بورس با استفاده از مدل پوششی ورودی محور با بازدهی نسبت به مقیاس متغیر توسط نرم افزار GAMS مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از محاسبه کارایی شرکتها نشان می دهد که طی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، به ترتیب ۹ و ۶ شرکت کارای پارتوی راسی بودهاند که در این میان، ۶ شرکت در هر دو سال کارا شناخته شدهاند. مجموعه مرجع هر یک از شرکتهای ناکارا نیز به منظور ارائه الگویی جهت رسیدن به مرز کارایی مشخص شده است. در سال ۱۳۹۲، شرکتهای کاشی سینا و سر. غدیر و در سال ۱۳۹۳، شرکت کاشی سینا بیشترین تعداد حضور در مجموعه مرجع را داشته اند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله