خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مطالعه تاثیراجرای بخش 340استانداردهای حسابرسی

مقاله مطالعه تاثیراجرای بخش ۳۴۰استانداردهای حسابرسی اطلاعات مالی آتی بربازده سهام درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

این پژوهشی با هدف بررسی مطالعه تاثیر اجرای بخش ۳۴۰ استانداردهای حسابرسی اطلاعات مالی آتی بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. که از نظر رابطه بین متغیرها علی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی پیمایشی می باشد. در این پژوهشی از روش دادادهای تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شد. فرضیه های این پژوهش به مطالعه تاثیر اجرای بخش ۳۴۰ استانداردهای حسابرسی اطلاعات مالی آتی بر بازده سهام شامل اجرای بخش ۳۴۰ استانداردهای حسابرسی، بر بازده سهام و کاهش خطای پیش بینی سود می باشد. همچنین به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داددهای به دست آمده، پرداخته شده است. به منظور آزمون فرضیههای پژوهشی و هم به منظور یافتن روابط خاصی میان متغیرهای جامعه از آزمون های تحلیل رگرسیون، آزمون معناداری T و آزمون معناداری F استفاده خواهد شد. در این پژوهش برای آزمون فرضیهها از نرم افزار آماری EVieWS استفاده می شود. جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل ۶۳۵ شرکت و نمونه آماری با استفاده از روش حذف سیستماتیک ۱۲۵ شرکت می باشد.آن چه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیههای پژوهش در فاصله زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ می توان عنوان کرد، این است که متغیر اجرای بخش ۳۴۰ استانداردهای حسابرسی بر بازده سهام و کاهش خطای پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، با بالا بردن حسابرسی بخش ۳۴۰ در شرکت، بازده سهام افزایش می یابد همچنین اجرای بخش ۳۴۰ استانداردهای حسابرسی بر کاهش خطای پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله