خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مطالعه تطبیقی ویژگیهای شخصیتی کارکنان شهرداری

مقاله مطالعه تطبیقی ویژگیهای شخصیتی کارکنان شهرداری با کارکنان آموزش و پرورش شهرتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

با توجه به عنوان پژوهشی مطالعه تطبیقی ویژگی های شخصیتی (سلامت روان) کارکنان شهرداری و کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران هدف پژوهشی حاضر جذب و بکارگیری افراد در سازمانها بر اساسی ویژگی های شخصیتی شان و جلوگیری از افرادی که دارای سلامت روان نیستند می باشد ابزار پژوهش پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (۲-mmpi) فرم کوتاه شده آن ۷۱ سوالی میباشد که ۳ مقیاس آن روایی آزمون شامل دروغگوئی (L)، مکانیسم انکار (F)، و مکانیسم دفاعی (k) می باشد و مقیاسهای بالینی شامل خود بیمار انگاری (HS)، افسردگی (D)، هیستری(HY)، انحراف اجتماعی(PD)، پارانوئیا(PA)، ضعف روانی (PT)، اسکیزوفرنی(SC)، مانیا (MA) می باشد.و نمونه های مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان جامعه آماری انتخاب و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مذکور استفاده گردید و با روش ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یافته های پزوهش نشان داد که در مقیاس دروغگوئی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشته است. و در مقیاس آشفتگی فکری تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشته و آشفتگی فکری در بین کارکنان شهرداری بیشتر از کارکنان آموزش و پرورش بوده است. و در مقیاس مقاومت دفاعی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشته است. و در مقیاس خود بیمار انگاری تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشته و خود بیمار انگاری در بین کارکنان شهرداری بیشتر از کارکنان آموزش و پرورش بوده است. و در مقیاس افسردگی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشته است و در مقیاس هیستری تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشته است. و در مقیاس انحراف اجتماعی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشته و در بین کارکنان شهرداری انحراف اجتماعی بیشتر از کارکنان آموزش و پرورش بوده است. و در مقیاس پارانو یا تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشته است. و در مقیاس ضعف روانی نیز تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشته است و در مقیاس اسکیزوفرنی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشته و اسکیزوفرنی در کارکنان شهرداری بیشتر از کارکنان آموزش و پرورش بوده است. و در مقیاس مانیا تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشته است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله