خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی حسابداری

رابطه بین تنوع محصول، استفاده از فناوری های پیشرفته تولید
و پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت
چکیده
این مقاله، ارتباط بین تنوع محصول، کاربرد فن آوری های پیشرفته تولید ) AMT ( و پذیرش هزینه یابی
مبتنی بر فعالیت ) ABC ( را بررسی کند. نظریه به شدت نشان می دهد که تنوع محصول عامل اصلی
تعیین کننده تقاضا برای سیستم های ABC است. تا به امروز، نتایج حاصل از تحقیقات تجربی در مورد
رابطه بین تنوع محصول و پذیرش ABC به طور کلی بی نتیجه بوده، با این حال، نشان می دهد که
ممکن است یا هیچ رابطه ای قوی وجود نداشته باشد، یا این که مسائل روش شناختی ممکن است همواره
محققین را از یافتن آن باز دارند. با استفاده از مجموعه داده های پاسخ های نظر سنجی از ۱۹۱ شرکت
تولیدی متوسط هلندی، این مقاله به بررسی دوباره ای از رابطه بین تنوع محصول و پذیرش ABC
پرداخت. با ارتقای اندازه گیری تنوع محصول و تمایز بین پذیرش و کاربرد ABC ، به بررسی این
موضوع میپردازد که آیا این رابطه منحنی ) U شکل معکوس( است و یا با استفاده از AMT تعدیل شده
است. این مقاله با کمک به نوشته ها نشان می دهد که مطابق با نظریه، تنوع محصول، به طور متوسط،
ارتباط مثبتی با پذیرش و کاربرد ABC دارد. ولی این روابط در واقع U شکل معکوس و هستند و
ارتباط با کاربرد ABC بطور منفی با استفاده از AMT تعدیل می شود.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله