خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی حسابداری

این مقاله به طور عمده بر معیارهای مالی برای ارزیابی عملکرد شرکت های پتروشیمی در ایران براساس مفهوم خط پایین سه گانه متمرکز شده است. یک تجزیه وتحلیل جامع از اندازه گیری عملکرد مالی باید همه ی نسبتها و شاخص های مالی را به طور هم زمان در نظر بگیرد. در این مقاله یک روش فازی برای تصمیم گیری انتخاب تأمین کننده با در نظر گرفتن نسبت های مالی برای کلیات یا چارچوب نمونه گیری ارائه شده است شامل ROA , ROE , EPS , P/E , EVA , MVA , CVA , …. و به طور کل معیاری را برای بررسی وضعیت شرکت های نامبرده شده در مقاله مورد مطالعه قرار می دهد.  و با توجه به نتایج بدست آمده در پایان مقاله ،شرکت پتروشیمی اراک،شرکت پتروشیمی آبادان،وشرکت پتروشیمی فناوران،به ترتیب به عنوان بهترین شرکت ها از نظر عملکرد مالی انتخاب شده اند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله