خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مقاله بررسی عوامل موثربرمخارج جاری دولت درایران 13

مقاله بررسی عوامل موثربرمخارج جاری دولت درایران ۱۳۴۵-۱۳۹۳

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

خلاصه: گسترده شدن دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و در پی آن، گسترش تعهدات دولت در جهت هدف هایی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه نموده است. بنابراین شناخت عوامل عوامل موثر بر مخارج جاری دولت ضروری می باشد. بدین منظور مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر مخارج جاری دولت در ایران می پردازد. در برآورد الگو از اطلاعات سری زمانی موجود در دوره (۱۳۴۵-۱۳۹۳) و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. عوامل موثر بر مخارج جاری دولت در این مقاله تولید ناخالص داخلی (GDP)، کل درآمدهای دولت (y) و ساختار سنی جمعیت (oge) میباشد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان میدهد که طی دوره مورد بررسی اثر متغیرهای یاد شده بر مخارج جاری دولت مثبت و معنی دار است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله