خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مقاله سنجش عوامل موثردرکنترل کیفی تولید تخم مرغ

مقاله سنجش عوامل موثردرکنترل کیفی تولید تخم مرغ موردمطالعه: شرکت سیمرغ خراسان رضوی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پزوهش یافتن راهکار بهبود تولید تخم مرغ از طریق سنجش عوامل موثر بر کنترل کیفی آن ( مطالعه موردی: در واحد صنعتی شرکت سیمرغ خراسان رضوی) می باشد روش تحقیق: به روش توصیفی – پیمایشی، از نظر زمانی مقطعی و از نوع مطالعات کاربردی است و روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی کارکنان شرکت سیمرغ واحد خراسان و نمونه ای متشکل از ۱۰۸ نفر صورت گرفته است. در این پژوهشی به دلیل غیر نرمال بودن داده ها از آزمون پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین اطلاعات پرسنل کیفی تولید ، دریافت سفارشات تولید، پایش های بهداشتی ، انبار محصول با کنترل کیفیت تولید رابطه معناداری وجود دارد

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله