خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مقایسه انگیزش پیشرفت نگرش نسبت به مدرسه دردانش

مقاله مقایسه انگیزش پیشرفت نگرش نسبت به مدرسه دردانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهریاسوج

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهشی حاضر بررسی مقایسه انگیزش پیشرفت، نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر یاسوج است. جامعه آماری پژوهشی حاضر را کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان های نظری شهر یاسوج که در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ مشغول به تحصیل بودند که ۷۸۰ دانش آموز دختر را دربرمی گرفت. در تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از بین ۰ دبیرستان هوشمند دخترانه نظری شهر یاسوج به تصادف دو مدرسه انتخاب و از این دو مدرسه کلاسها به تصادف انتخاب شدند و ۱۰۰ دانش آموز دختر مقطع اول دبیرستان به عنوان نمونه انتخاب شد و با ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دختر مدارس غیر هوشمند مقایسه شدند. جمع آوری دادهها با استفاده از پرسشنامه انگیزش پیشرفت، نگرش نسبت به مدرسه انجام گردید و برای تجزیهوتحلیل دادهها علاوه بر شاخص های آمار توصیفی، از آزمون مانووا، تحلیل کوواریانس تک متغیری و t مستقل استفاده شد. دادهها با استفاده از نسخه ۲۱ نرم افزار SPSS مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که بین دانش آموزان مدارسی هوشمند و غیرهوشمند در متغیرهای انگیزش پیشرفت، نگرش نسبت به مدرسه و تفکر تأملی تفاوت معنی داری وجود دارد (۰/۰۱>P)؛ بنابراین دانش آموزانی که از مدارس هوشمند استفاده می کنند در مقایسه بادانش آموزان مدارس غیرهوشمند انگیزش پیشرفت، نگرش نسبت به مدرسه مطلوب تر و بهتری برخوردارند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله