خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مقایسه میزان رضایتمندی ارباب رجوع درحوزه های

مقاله مقایسه میزان رضایتمندی ارباب رجوع درحوزه های شهرسازی و عوارض نوسازی شهرداری منطقه ۵ تبریز با بهره گیری ازمدل p-c-p

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان رضایتمندی ارباب رجوع در حوزه های شهرسازی و عوارض نوسازی شهرداری منطقه ۵ تبریز با بهره گیری از مدل حظ p-C-p انجام شد. این تحقیق بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت در زمره پژوهش های توصیفی بوده و بر اساس روش از نوع پیمایشی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات از نوع پرسشنامه بر مبنای مدل p-C-p بوده و برای تعیین قابلیت اعتماد پیش از آزمون از روش الفای کرونباخ ضرایب الفبای کرونباخ ها بدست امدند که این اعدد نشان می دهند که پرسشنامه های مورد استفاده، از قابلیت اعتماد برخوردار می باشند. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید دانشگاهی تایید گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ارباب رجوع های واحد های شهرسازی و عوارض نوسازی شهرداری منطقه ۵ تبریز بوده که حجم نمونه با فرمول کو کران ۳۸۴ نفر انتخاب شد. از روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب نمونه ها استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SpSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون t دو نمونه مستقل نشان می دهد که در حالت کلی بین میزان رضایتمندی ارباب رجوع در حوزه های شهرسازی و عوارض نوسازی شهرداری منطقه ۵ تبریز تفاوت معنیدار وجود ندارد همچنین نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که در حالت کلی میزان رضایتمندی ارباب رجوع از شهرداری منطقه ۵ تبریز بالاتر از حد متوسط (انتظار) می باشد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله