خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

نقش استراتژی در مدیریت راهبردی سازمان

مقاله :نقش استراتژی در مدیریت راهبردی سازمان در یک مدل کسب و کار

 

این مقاله به بررسی رابطه نقش استراتژی در مدیریت راهبردی سازمان در یک مدل کسب و کار، می پردازد. هنگامی که استراتژی تجاری سازمان، بربهبود فرآیندهای تجاری متمرکز است، نقش استراتژی کسب و کار الکترونیکی باید بر کاهش هزینه ها و افزایش سرعت فرآیندهای کسب و کار متمرکزباشد تا سازمان را به اهداف استراتژی تجاری خود نزدیک کند. در حالت ارتقای نوآروری استراتژی تجاری سازمان بر ارتقای نوآوری تاکید دارد، استراتژیکسب و کار الکترونیکی استفاده از فن آوری اطلاعات برای خلق محصولات و خدمات جدید است. تشکیل پروفایل مشتری، ارتباط بهتر با مشتریان و اظهارنظر راحت تر مشتری در مورد محصول، از ابزارهایی است که به واسطه آن می توان از طریق کسب و کار الکترونیکی به بهبود، نوآوری و تولید محصولاتو خدمات جدید دست یافت. بر این مبنا وجود اطلاعات بیشتر و قرار داشتن در جریان تحول نظرات و نگرش های مشتریان به صورت بهنگام پتانسیلبسیار خوبی برای نوآوری در محصول ایجاد می کند. لذا، یکی از پیشنهادهایی که برای بهره برداری از فن آوری اطلاعات در راستای توسعه نوآوری میشود، خلق محصولات و خدمات جدید است و این همان استراتژی مورد نظر کسب و کار الکترونیکی در ارتقای نوآروری است، مدل کسب و کار ابزاریبرای تامین منافع مشتری و منافع بنگاه و کسب در آمد است . این مدل متد و روشی است که شرکت در فعالیتهای تجاری در پیش گرفته و برای کسبدرآمد ثبات خود را حفظ می نماید. در این مدل با توجه به منابع در دسترس و نیاز مشتری، پیشنهادی برای عرضه ارزش مورد نظر مشتری ارائه شده ومنافع و درآمد نصیب شرکت می سازد. به تعبیری دیگر مدل کسب و کار چگونگی کسب درآمد توسط بنگاه را با مشخص کردن جایگاه آن در زنجیرهارزش مشتری تشریح می کند. مدل کسب و کار نشان می دهند که یک شرکت چگونه با تعیین کردن جایگاه در زنجیره ارزش کسب درآمد می کند وشامل موضوعات مختلفی در باره کسب و کار می باشد که عبارتند از کارآفرینی، استراتژی ها، مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری، عملکرد ها و بازاریابی است.مدل کسب و کار توصیف ارزش ارائه شده از شرکت به مشتریان است . این مدل، توصیفی است از ارزشی که یک شرکت به یک یا چند بخش از مشتریانارائه می دهد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله