خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

نقش بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی روستا

نقش بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی روستا

(مطالعه موردی روستای د.ص)

 چکیده:

موضوع پژوهش حاضر ، بررسی نقش بازار هفتگی در توسعه روستایی و تاثیرآن در وضعیت معیشتی و اقتصادي روستائ د.ص است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی پیمایشی است و جمع آوري اطلاعات عمدتأ از طریق مشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه است جامعه آماري شامل مردم روستای د.ص  که به بازار هفتگی روستای د.ص می آیند وحجم نمونه آماري (۳۰نفر) می باشد. براي تجزیه و تحلیل از تکنیکهاي امار توصیفی نظیرمیانگین ، انحراف معیار و جداول فراوانی و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

نتایج تحقیق نشان داد که وجود بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی، اشتغال زایی، توسعه گردشگری و جذب گردشگر، افزایش تولید، رونق صنایع دستی و تبادلات و تحولات فهمگی روستای د.ص تأثیر مثبت دارد.

واژه هاي کلیدي : بازار محلی و هفتگی ، توسعه اقتصادی ، کالاوخدمات ، فروشندگان وخریداران.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله