خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

نقش فناوری اطلاعات درمدیریت زنجیره تامین مطالعه

مقاله نقش فناوری اطلاعات درمدیریت زنجیره تامین مطالعه موردی: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال غرب کشور

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

 

چکیده مقاله:

امروزه فناوری اطلاعات از طریق تاثیر گذاری بر هماهنگی فعالیت های درون سازمانی نقشی تعیین کننده در عملکرد مدیریت زنجیرد تامین دارد. در همین راستا موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و شعبات آن که در سطح کشور از مراکز استراتژیک و حساسی و دارای ویژگی خاص و بعضا منحصر به فرد بوده و اهمیت استراتژیک محصولات تولیدی، قیمت های متلاطم و فشارها و عوامل سیاسی و نیز نقش تاثیر گذار آن در کشور، مدیریت زنجیرد تامین و بهبود و ارتقاء کیفیت آن را در این صنعت بسیار مهم و حیاتی ساخته است. و از طرفی با توجه به اینکه تا به حال در رابطه با این موضوع کار عملی خاصی صورت نگرفته است لذا در این پژوهش سعی بر آن شده که میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت زنجیرد تامین بررسی و تامین شود. پژوهشی حاضر با هدف اصلی تعیین رابطه بین فناوری اطلاعات و عملکرد زنجیرد تامین در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمالغرب کشور در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ انجام یافته است. پژوهش انجام شده از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی می باشد. با توجه به اینکه تعداد مدیران و کارشناسان این موسسه ۳۵ نفر می باشد، نیازی به نمونه گیری از جامعه آماری نبود و کل جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته است. روایی پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش، که در پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (یوسفی سپاسی، ۱۳۹۴) در دانشگاد ازاد اسلامی واحد تبریز مورد استفادد قرار گرفته است، پیش از این تایید شدد است. مولغه های فناوری اطلاعات (سهولت دسترسی به اطلاعات، سرعت و دقت دسترسی به اطلاعات، منابع انسانی آموزش دیده فناوری، مبادلات الکترونیکی داد د ها ) و مولفه های سه گانه مدیریت زنجیرد تامین ( همزمان سازی برنامه ریزی، انعطاف پذیر بودن و یکپارچه سازی اطلاعات ) داده ها در دو بخش آمار توصیفی ( اطلاعات دموگرافیکی، جداول و نمودار ) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج بدست آمده نشان داد که : بین فناوری اطلاعات با مدیریت زنجیره تامین و مولفه های سه گانه آن در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال غرب کشور رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله