خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

نقش میانجی و تعدیل کنندگی مدیریت جامع کیفیت (TQM)

مقاله نقش میانجی و تعدیل کنندگی فاکتورهای فنی مدیریت جامع کیفیت (TQM) در تعالی سازمانی

این مقاله رابطه بین فاکتورهای فنی و اجتماعی TQM را با نتایج و تعالی سازمانی، با در نظر گرفتن مدل تعالی EFQM بررسی می نماید. بعلاوه، در مدل سازی معادله ساختاری (حداقل مربعات جزئی)، فرضیات ، یک مدل تعدیل کنندگی بین فاکتورهای اجتماعی، فاکتورهای اختصاصی و نتایج کلی را می آزمایند. این مطالعه بر روی ۱۶ شرکت فعال در زمینه صنعت و معدن صورت گرفته است. نتایج حاکی از : ۱- تاثیر مستقیم و قابل توجه فرهنگ باز، انعطاف پذیر و در جهت بهبود مستمر، رهبری متعهد و مدیریت کارا در منابع انسانی (بعنوان فاکتورهای اجتماعی TQM)؛ بر اثربخشی سیستم کیفیت (بعنوان فاکتورهای فنی TQM) و نتایج و تعالی سازمانی ۲- مدیریت و بهبود فرایند، اتحاد با تامین کنندگان و شرکای دیگر و مدیریت منابع (بعنوان فاکتورهای اختصاصی TQM) بطور مستقیم نتایج را مورد تاثیر قرار می دهند. ۳- فاکتورهای فنی TQM تعدیل کنندگی نسبی، بین اثرات اجتماعی TQM با نتایج و تعالی سازمانی دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله