خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

نقش چارچوب کزو دردستیابی به اهداف استراتژیک سازمان

مقاله نقش چارچوب کزو دردستیابی به اهداف استراتژیک سازمان

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در حال حاضر تغییرات محیطی در سازمانها شتاب زیادی به خود گرفته است. سازمانها با ریسک ها و تهدیدات بسیاری مواجه هستند، بکارگیری یک سیستم کنترل داخلی برای مواجهه با مسائل مذکور در راستای تحقق اهداف سازمان ضروری می باشد. با استفاده از چارچوب کزو و با در نظر گرفتن اجزا و اصول مربوط به سیستم کنترل داخلی در این چارچوب می توان به طراحی، پیاده سازی، و ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی پرداخته و نسبت به دستیابی اهداف سازمان به ویژه اهداف استراتژیک آن اطمینان معقول حاصل نمود. این مقاله با توجه به بررسی داده های جمع آوری شده از طریق چک لیست بلوغ کنترل داخلی ۱۰ شرکت که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند براساس چارچوب کنترل داخلی کزو به عنوان بخشی از فرایندهای مدیریت در راستای تحقق اهداف استراتژیک سازمانها به نقش این چارچوب در تحقق اهداف استراتژیک می پردازد. ما با توجه به تجزیه و تحلیل این داده ها و بررسی برخی از اصول مرتبط با تعیین، ارزیابی، نظارت بر اهداف، با استفاده از آزمون آ دو نمونه مستقل در نرم افزار SPSS سطح بلوغ تعیین و دستیابی به اهداف استراتژیک را در شرکت های دارای سیستم کنترل داخلی قوی با شرکت های دارای سیستم کنترل داخلی ضعیف با هم مقایسه نمودیم. نتایج نشان می دهد که میانگین سطح بلوغ تعیین و دستیابی به اهداف استراتژیک در این دو گروه از شرکت ها با هم برابر نیست و بالاتر بودن میانگین شرکت های با کنترل داخلی قوی حاکی از این است که سازمانهایی که نسبت به استقرار یک سیستم کنترل داخلی اثربخشی اقدام نموده اند، میزاندستیابی و تحقق اهداف استراتژیک آنها بالاتر از شرکتهایی است که فاقد سیستم کنترل داخلی اثربخش هستند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله