خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

نگاه سیستمی ماتریس SWOT در سازمان،جهت برنامه ریزی

مقاله نگاه سیستمی ماتریس SWOT در سازمان،جهت برنامه ریزی استراتژیک

چکیده مقاله:

امروزه تغییرات و تحولات به شکلی سرسام آور محیط کسب وکار را تغییر و رقابت را افزایش داده است. این تغییرات تنها به سازمان ها محدود نشده بلکه وامع امروزی نیز با آن رویرو هستند. کشورها برای تداوم حیات، حفظ استقلال و برتری در میان سایر ملل ناگزیر به استفاده از برنامه ها مدون و اهداف کلان خواهند بود. در این میان استفاده از ابزارهای چون برنامه ریزی استراتژیک برای دستیابی به این اهداف بلند مدت امری حیاتی است. کشورها با شناخت مزیت های استراتژیک ،اقدام به انتخاب استراتژی هایی متناسب با عوامل داخلی و خارجی خود می نمایند. این گزینش استراتژیک تنها با شناخت عوامل داخلی اقلیم مورد نظر، اعم از نقاط قوت و ضعف سازمان و شناخت عوامل خارجی آن اعم از فرصتها وتهدیدهای محیطی میسرمی شود. ماتریس SWOT ابزاری است که نه تنها به بررسی این عوامل پرداخته و قوتها و ضعفها و فرصتها و تهدیدها را نمایان می سازد بلکه مناسبترین استراتژی ها را برای دستیابی به اهداف کلان با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی آن شناسایی می نماید. به دلیل اهمیت وافر این ماتریس در امر برنامه ریزیاستراتژیک برآنیم تا در این مقاله با نگاهی جامع گرا و سیستمی به تشریح و تحلیل آن پرداخته و ابعاد دهگانه ای از این ماتریس را ارائه دهیم. در این مقاله پس از تبیین برنامه ریزی استراتژیک به بررسی سیتماتیک این مربع می پردازیم که با بیان عوامل داخلی و خارجی و ارائه مصداق هایی آغاز می گردد. سپس با شناسایی نارسایی های عملکردی و نارسایی های محیطی به شناخت آسیب ها و محدودیت ها، مسائل و مزیت های رقابتی که در آینده سازمانهای استان ما با آن مواجه می شوند خواهیم پرداخت. در بحث پایانی خواهیم دید که این ماتریس به تنهایی ابزار موثری برای انتخاب استراتژی ها نیست و این برنامه ریزی ارزشی است که فراتر از رویکرد تحلیلی )برنامه ریزی استراتژیک( از طریق کشف و خلق فرصتها باید در صدد تحقق هرچه بیشتر ارزشهای استراتژیک باشند .

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله