خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

همراستایی استراتژیک سازمان و استراتژی فناوری

مطالعه حاضر، در ۸۰ صفحه، سطح بلوغ همراستایی استراتژیک بین استراتژی جامع سازمان و استراتژی فناوری را با استفاده از مدل‌های گوناگون و منابع معتبر مورد بررسی قرار داده است.

در این فصل دوم پس از بیان مفاهیم وتعاریف مرتبط با استراتژی، فناوری اطلاعات و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ، به تبیین بحث همسویی پرداخته می‌شود و به بیان مفاهیمی در این زمینه می‌پردازیم و مدل‌های مطرح در زمینه همسویی را شرح داده می‌شود. پس از آن به بررسی پیشینه پژوهش های خارجی و داخلی می پردازیم ودر نهایت به تشریح مدل بلوغ همسویی لوفتمن پرداخته می‌شود.

امروزه يكي از بزرگ ترين چالش‌هاي پيش روي سازمان هاي كنوني، همراستايي استراتژيك كسب وكار است. همراستايي فناوري اطلاعات و كسب وكار نشان مي‌دهد تا چه مقدار فناوري اطلاعات و سيستم كسب وكار در هماهنگي با يكديگر هستند (علی احمدی و همکاران،۱۳۹۱).

مطالعات هیس و وان گریمبرگن در زمینه ارتباط بین هماهنگی فناوری اطلاعات وکسب وکار وعملیات نظارتی فناوری اطلاعات ( مثل ساختارها، فرايندها و سازوكارهاي ارتباطي ) نشان مي دهند كه فرايندها و ساختارهاي نظارتي فناوري اطلاعات بالغ تر، منجر به هماهنگي بيش تر بين فناوري اطلاعات و كسب وكار مي شود . در اين تحقيق، فرايند نظارتي فناوري اطلاعات عبارت است از رسمي سازي و نهادي كردن تصميم گيري در مورد فناوري اطلاعات راهبردي به وسيلة فرايندهاي نظارت فناوري اطلاعات.(Haes & Van-Grembergen , 2009).

در پژوهشی که توسط آقایان امیر مانیان ، محمود صارمی وابوذر عرب سرخی در سال ۱۳۸۷ تحت عنوان “ارايه مدلي مفهومي جهت سنجش آمادگي سازمان براي همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات و كسب و كار)بررسي موردي مركز تحقيقات مخابرات ايران( انجام شده است به ارايه مدل ي مفهوم ي برا ي سنجش ميزان آماد گي سازمان جهت برقرار ي اين همراستايي پرداخته شده است. در اين راستا مدل ها و چارچوب هاي مختلف همراستايي مورد ارزيا بي قرار گرفته و بعد از بررسي همه جانبه، مدل لوفتمن به عنوان مدل مبنايي جهت سنجش آمادگی سازمان بر اي همراستايي استراتژيك تعيين گرديد . در ادامه با مطالعه تطبيقي ساير چارچوب ها ومدل هاي همراستايي، مدل پيشنهادي بهبود داده شده و در نهايت براي كاربرد در سازمان هاي داخلي بومي سازي شده است. نتایج تحقیق بيانگر آن است كه سطح آماد گي مركز برای همراستايي استراتژيك فناور ي اطلاعات و كسب و كار بين سطح دوم (تعهد) و سوم )تمركز ( قرار دارد . لذا پس از برگزاري جلسه اي با مديران حوزه فناوري اطلاعات مرکز سطح دوم بعنوان سطح آمادگي مركز براي همراستايي تعيين گرديد.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله