خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پایداری سیستم های قدرت

چکيده

این پژوهش درصدد بررسی پایداری سیستمهای قدرت می باشد. و مطالب آن در چهار فصل ارائه شده است. فصل اول به بررسی مفاهیم پایداری سیستم های دینامیکی حول نقاط تعادل و تعاریف انواع پایداری ها را مورد بحث قرار می گیرد و در انتها به پایداری کنترل کننده ها اشاره شده است. فصل دوم در آن چند روش حذف بار ترکیبی تطبیقی برای اصلاح روش حذف بار فرکانسی متداول به منظور بهبود پایداری سیستم قدرت و بالاخص افزایش حاشیه ای پایداری ولتاژ سیستم پس از وقوع حوادث شدید پیشنهاد می گردد.در این فصل نتایج عددی شبیه سازی روش متداول و روش های پیشنهادی در یک شبکه بزرگ و واقعی اراِئه می گردد.در فصل سوم به شبیه سازی سیستم های قدرت و نتایج عددی آن و در انتها در فصل چهار به بررسی دینامیک سیستم های قدرت ، سیستم تحریک ، شبکه و بارها پرداخته شده است.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………… صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : تحلیل  پایداری سیستم های کنترل و کاربرد آن در سیستم های قدرت

۱-۱-تعاریف پایداری: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۲-۱-انواع پایداری:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۲-۱-انواع پایداری در سیستم قدرت:…………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲-۱-۱-پایداری مانا:………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۲-۱-۲-پایداری گذرا:……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۲-۱-۳-پایداری دینامیكی:………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۲-۲-انواع پدیده‌ها :………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۲-۲-۱- ۱-پدیده‌های موجی: ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۲-۲-۱-۲-پدیده‌های الكترومغناطیسی:………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۲-۲-۱-۳- پدیده‌های الكترومكانیكی: ……………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۲-۲-۱-۴- پدیده‌های ترمودینامیكی: ………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۲-۲-۲-۱- دینامیك كوتاه مدت:……………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۲-۲-۲-۲- دینامیك بلند مدت: ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۲-۲-۲-۳- دینامیک میان مدت:………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۳-پایداری کنترل کننده ها…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۳-۱-قضیه اساسی پایداری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۳-۱-۱- معیار پایداری روت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۳-۱-۱-۱ معیار هوریتز …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۳-۱-۱-۲-معیار روت هوریتز………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۳-۱-۲- پایداری حاشیه ای (پایداری مجانب،مرز ناپایداری)…………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۳-۱-۳- رسم مکان هندسی ریشه های معادله مشخصه سیستم ۱……………………………………………………………………. ۱۳

 

فصل دوم : بهبود پایداری سیستم های قدرت

۲-۱-بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از کنترل فازی STATCOM………………………………………………… 20

۲-۱-۱-مدل سازی STATCOM………………………………………………………………………………………………………………… 20

۲-۱-۲-اثر STATCOM در پایداری گذرا…………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۳-استراتژی های کنترل STATCOM ………………………………………………………………………………………………….. 21

۲-۲-شبیه سازی سیستم تک ماشین-باس بی نهایت……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۳-شبیه سازی سیستم ۹ باس  IEEE……………………………………………………………………………………………………………. 28

۲-۳-۱-استفاده از سیگنال های غیر محلی برای کنترل STATCOM…………………………………………………………………. 29

۲-۳-۲-استفاده از سیگنال های محلی برای کنترل STATCOM………………………………………………………………………. 31

۲-۴-کنترل هوشمند کنترل کننده یکپارچه عبور توان UPFC) ) جهت بهبود پایداری گذرادر سیستم های قدرت چند ماشینه مدلسازی و کنترل UPFC                                                                                                                                                                                           ۳۲

۲-۴-۱-۱-مدل سازیUPFC……………………………………………………………………………………………………………………… 32

۲-۴-۱-۲- کنترل UPFC…………………………………………………………………………………………………………………………… 33

۲-۴-۲-مدل  ماشین سنکرون………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۴-۳- کنترل کننده PI فازی………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۴-۴-الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات(pso)………………………………………………………………………………………….. 36

۲-۴-۴-۱الگوریتم ترکیبی ژنتیک و بهینه سازی گروهی ذرات HGAPSO………………………………………………………… 37

۲-۴-۵- نتایج شبیه سازی کامپیوتری………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۴-۵-۱- برسی تاثیر  کنترل کننده ی فازی UPFC با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA:……………………………………….. 39

۲-۴-۵-۲-برسی تاثیر کنترل کننده فازی UPFC با استفاده از الگوریتم گروهی ذرات PSO  ……………………………….. ۴۰

۲-۴-۵-۳- برسی تاثیر کنترل کننده فازی UPFC با استفاده از الگوریتم ترکیبی گروهی ذرات و ژنتیک HGAPSO… 41

۲-۴-۵-۴- مقایسه و برسی تاثیر کنترل کننده فازی UPFC با استفاده از الگوریتم های PSO ,GA وHAGPSO:…….. 42

 

فصل سوم : روش ترکیبی شبیه سازی زمانی و BCU جهت تعیین پایداری گذرای سیستم های قدرت

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۱-معادلات حالت و تابع انرژی گذرا…………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۲-روش ترکیبی شبیه سازی زمانی و BCU…………………………………………………………………………………………………… 46

۳-۳-نتایج شبیه سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۴-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

 

فصل چهارم : دینامیک سیستمهای قدرت

۴-۱-وظایف سیستم تحریک…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۲-اجزاء سیستم تحریک……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۲-۱-سیستم تحریک DC…………………………………………………………………………………………………………………………. 64

۴-۲-۲-سیستم تحریک AC…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

۴-۲-۳-سیستم تحریک بدون جاروبک………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۲-۴-سیستم تحریک استاتیکی…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۳-ساختار سیستم تحریک………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۴-تأثير حد راكتيو ژنراتورها بر حد ديناميكي پايداري ولتاژ……………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۵-تأثير مد لهاي بار بر حد ديناميكي پايداري ولتاژ…………………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۶-توربین و گاورنر……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۷-مدل شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۷-۱-مدل شبکه در مطالعات دینامیکی……………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۷-۲-مدل بار………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله