خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پیاده سازی اقتصادمقاومتی با استفاده ازسیستم

مقاله پیاده سازی اقتصادمقاومتی بااستفاده ازسیستم ارزیابی متوازن

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

توجه به راهبردهای اسلامی به عنوان یک راهکار موثر در دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می تواند شرایط را برای تحولات سودمند در سازمان ها مهیا سازد. مدیریت جهادی به عنوان یک سبک رهبری، راهبردی کاربردی در دستیابی به یک سازمان پویا خواهد بود. هدف از پژوهشی حاضر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می باشد که در شرایط متغیر امروزی ضروری به نظر می آید. این پژوهش توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل ۳۲ نفر بوده اند می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ ۳۰/۰ استفاده شده است. نتایج تحلیل ها نشان داده که پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با استفاده از سیستم ارزیابی متوازناثر می گذارد. همچنین وجود آرمان بزرگ که از ابعاد اقتصاد مقاومتی در این پژوهشی بوده است با ضریب همبستگی ۶۲۱/۰ بیشترین تاثیر را بر روی متغیر بهبود مدیریت منابع انسانی گذاشته است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله