خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

چالش های مدیریت دانش در سازمانها

مقاله:چالش های مدیریت دانش در سازمانها

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چكيده

امروزه مديريت دانش سازماني و فرآيندهاي آن را، به مثابه يك راهبرد ضروري وآينده نگر به منظور كسب مزيت رقابتي و حفظ بقاءو بهبودعملكرد فردي و سازماني وبـه طـور كلـي تبـديل شـدن بـه يـك سـازمان یادگيرنده درمحيط هاي پويا و به شدت تغییر پذیر مي دانند و سازمانها به منظوردستيابي به مزاياي آن، براي پياده سازي مديريت دانش تلاش مي نمايند كه دراين راستا با چالش ها و الزاماتي روبه رو هستند، هدف مقاله حاضر كه به روش علمي مروري انجام شده شناسايي و بيان اين چالشهاوالزامات ميباشد. جهت دسـتيابي به هدف فوق با توجه به ادبيات موجود درزمينه موضوع موردمطالعه،درابتـدا پـس ازارائـه مفهـوم دانـش، مديريت دانش وفرآيند آن، اهميت دانش به عنوان مزيـت رقـابتي معرفـي گرديـده و درادامـه تـلاش شـده الزاماتي را كه يك سازمان در جهت بهره گيري ازمديريت دانش بايد به آنها توجه كند، ارائه گردد. درانتها نيز چالش هايي كه سازمان درپياده سازي مديريت دانش با آن مواجه مي گردد شناسايي وبيان شده است. نتايج تحقيق بيانگرآن است كه توسعه يك تعريف كاري ازدانش، توجه به دانش ضمني و به كارگيري فناوری اطلاعات ، سازگاري با پيچيدگيهاي فرهنگي، توجه به منابع انساني، ايجاد ساختارهاي سازماني جديد و كنارآمدن بارقابت فزاينده، مهمترين چالشهاي پيش روي سازمانهاي امروزي دراين راستا مي باشند.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله