خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

کاربردآمیخته بازاریابی اجتماعی بر کاهش مصرف گاز

موضوع : کاربردآمیخته بازاریابی اجتماعی بر کاهش مصرف خانگی گاز وافزایش رعایت اصول ایمنی

مقدمه

بازاریابی اجتماعی می تواند کامل ترین روش برای کاهش مصرف واصلای الگوی مصرف باشد که جنبه های گوناگون وموثردر کاهش مصرف وافزایش رعایت اصول ایمنی رادرنظر می گیردوهمچنین در این مسیر از فنون وعلوم مختلف استفاده می کند تا بتواند حداکثر تاثیر گذاری راداشته باشد.بازاریابی اجتماعی از تکنیک های بازاریابی تجاری استفاده می کند.این پژوهش میتواند درتمام کشور به طور گسترده استفاده شود وباعث اصلاح الگوی مصرف شود وهم اینکه خسارت وتلفات ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی-که سالانه جان صدها نفراز هموطنانمان را میگیرد وخسارت مالی زیادی هم به شرکت ملی گاز وهم به مصرف کنندگان وارد می سازد- راباترویج رعایت اصول ایمنی در مصرف به حداقل برساند.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه. ۵

۲-۲-تعریف بازاریابی. ۵

۲-۲-۱- فلسفه بازاریابی. ۵

۲-۲-۱-۱ فلسفه تولید ۶

۲-۲-۱-۲ فلسفه محصول. ۷

۲-۲-۲- فلسفه فروش.. ۷

۲-۲-۳- فلسفه بازاریابی. ۷

۲-۲-۴ حوزه های کارکردی بازاریابی. ۸

۲-۲-۴-۱- بازاریابی تجاری.. ۸

۲-۲-۴-۲- بازاریابی غیر انتفاعی. ۸

۲-۲-۴-۳- بازاریابی خدمات.. ۱۰

۲-۲-۴-۴- بازاریابی ورزشی. ۱۰

۲-۲-۴-۵- بازاریابی سیاسی. ۱۱

۲-۲-۴-۶- بازاریابی سبز. ۱۳

۲-۲-۴-۷- بازاریابی اجتماعی. ۱۴

۲-۲-۴-۷-۱- تاریخچه بازاریابی اجتماعی. ۱۴

۲-۲-۴-۷-۲- سیرتکاملی بازاریابی اجتماعی. ۱۴

۲-۲-۴-۷-۳- اصول بازاریابی اجتماعی. ۱۷

۲-۲-۴-۷-۴- آمیخته بازاریابی اجتماعی. ۲۵

سایر عناصر آمیخته در بازاریابی اجتماعی: ۳۳

۲-۲-۵- نظریه هاومدل های بازاریابی. ۳۵

۲-۲-۶- تئوری رفتار برنامه ریزی شده ۳۶

۲-۳- انرژی گاز وایمنی. ۳۸

۲-۳-۱ خطرات گاز طبیعی برای مصرف کنندگان. ۴۰

۲-۳-۲- آتش سوزی.. ۴۱

۲-۳-۳- انفجار. ۴۱

۲-۳-۴- گاز گرفتگی. ۴۱

۲-۴- پیشینه وتاریخچه ی تحقیق: ۴۲

۲-۴-۱- مطالعات داخلي. ۴۲

۲-۴-۲- مطالعات خارجي. ۴۵

منابع ومآخذ: ۵۹

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله