خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

6sigma

۶sigma
شش سيگما سيستمي است شامل مجموعه اي از ابزارهاي بهبود مستمر براي تمرآز بر روي فرآيندها،
تحليل و مقايسه آنها و تخصيص منابع به فرآيندهايي آه نيازمند توجه بيشتر هستند.
وجه مشترك فرآيندهاي مختلف يك سازمان اين است آه آليه آنها در معرض وقوع خرابي هستند . تمام
فرآيندها خرابي ايجاد م ي آنند و اين خراب يها باعث دوباره آاري، اتلافات، هزينه و نيروي انساني اضافي
مي شود. متمرآز آردن عمده تلاش ها بر روي آاهش خرابي ها علاوه بر آاهش بار آاري، هزينه انجام
فرآيندها را نيز آاهش مي دهند. شش سيگما با تعريف معيارهايي آه نشان دهنده ميزان خرابي در فرآيند
هستند. امكان مقايسه همزمان وضعيت عملكردي فرآيندهاي مختلف فراهم مي آورد و در تصميم گيري در
مورد محل تمرآز منابع براي عملكرد بهتر آمك م يآند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله